Regulamin portalu przedsiębiorców sektora obronnego polishdefenceindustry.gov.pl

Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania i korzystania z Portalu Przedsiębiorców Sektora Obronnego  www.polishdefenceindustry.gov.pl, udostępnionego przez Ministra Rozwoju i Technologii (Ministerstwo Rozwoju i Technologii, adres: Pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa, NIP: 7010797920, REGON: 369267361), w tym określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną oraz gromadzenia informacji o użytkownikach.

§ 1. DEFINICJA

Na potrzeby Regulaminu Portalu Przedsiębiorców Sektora Obronnego  www.trade.gov.pl, wskazane poniżej pojęcia będą miały następujące znaczenie:

 1. Usługodawca– Minister Rozwoju i Technologii (kontakt: Ministerstwo Rozwoju i Technologii, adres: Pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa, NIP: 7010797920, REGON: 369267361), będący jednocześnie administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 9546WE, dla Użytkowników Portalu Przedsiębiorców Sektora Obronnego .
 2. Portal Przedsiębiorców Sektora Obronnego –portal internetowy funkcjonujący pod adresem: polishdefenceindustry.gov.pl, udostępniany przez Usługodawcę, będący źródłem informacji o polskich przedsiębiorcach sektora obronnego oraz będący kanałem promocji polskiej gospodarki wśród zagranicznych przedsiębiorców, poszukujących partnerów biznesowych w Polsce.
 3. Użytkownik– osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej (posiadająca na mocy ustawy zdolność prawną), osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą lub osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która korzysta z Portalu Przedsiębiorców Sektora Obronnego.
 4. Regulamin– niniejszy Regulaminu Portalu Przedsiębiorców Sektora Obronnego, określający zasady, zakres i warunki korzystania z Portalu Przedsiębiorców Sektora Obronnego.
 5. Materiały– ogół informacji, wpisów i materiałów, w tym audiowizualnych i niezależnie od medium udostępnionych przez Usługodawcę, a zawartych na Portalu Przedsiębiorców Sektora Obronnego.
 6. Usługi– usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz zarejestrowanego Użytkownika drogą elektroniczną, tj. bez jednoczesnej obecności stron, na odległość, z wykorzystaniem Portalu Przedsiębiorców Sektora Obronnego , polegające na udostępnianiu Użytkownikowi Materiałów, w tym umożliwienie Użytkownikowi filtrowania i personalizowania wyświetlanych Materiałów.

 

§ 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Celem udostępnienia Portalu Przedsiębiorców Sektora Obronnego jest:
  • Zwiększenie aktywności eksportowej polskich przedsiębiorców sektora obronnego,
  • Promocja polskiej gospodarki i polskich przedsiębiorców sektora obronnego skierowana do zagranicznych partnerów,
  • Zwiększenie zagranicznej aktywności inwestycyjnej polskich przedsiębiorców sektora obronnego,
  • Identyfikacja zdolności polskiej bazy technologiczno-przemysłowej do celów potencjalnej współpracy w ramach Europejskiego Funduszu Obronnego.
 2. Usługodawca podejmuje decyzję dotyczącą zamieszczenia wpisu przedsiębiorcy na Portalu Przedsiębiorców Sektora Obronnego biorąc pod uwagę cele wskazane w § 2 ust. 1 Regulaminu.
 3. Podstawą wpisu do przedsiębiorcy jest wypełniony kwestionariusz przedsiębiorcy sektora obronnego.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo odmowy zamieszczenia wpisu przedsiębiorcy, w szczególności jeśli działalność przedsiębiorcy nie jest związana z celami wskazanymi w § 2 ust. 1 Regulaminu.
 5. Korzystanie z Portalu Przedsiębiorców Sektora Obronnego nie podlega żadnym opłatom.
 6. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Portalu Przedsiębiorców Sektora Obronnego w sposób zgodny z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi oraz z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 7. Zasady przetwarzania, zabezpieczenia i ochrony danych osobowych przez Usługodawcę, a udostępnionych przez Użytkowników w związku z korzystaniem z Portalu Przedsiębiorców Sektora Obronnego , reguluje Regulamin oraz Polityka Prywatności stanowiąca integralną część Regulaminu.
 8. Nazwa Portalu Przedsiębiorców Sektora Obronnego , jego logotyp i szata graficzna, zastosowane rozwiązania techniczne i funkcjonalne oraz treść komunikatów, w tym Materiałów stanowią własność Usługodawcy – lub podmiotów uprawnionych z którymi Usługodawca zawarł odpowiednie porozumienia – i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane lub wykorzystywane w żaden inny sposób niż za zgodą Usługodawcy.
 9. Dane zawarte w Zasobach Portalu Przedsiębiorców Sektora Obronnego , jak również zgromadzone w ramach Portalu Przedsiębiorców Sektora Obronnego podlegają ochronie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych, jak też ochronie na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Ochronie podlega także szata graficzna (układ) baz danych zawartych w Portalu Przedsiębiorców Sektora Obronnego .
 10. Wykorzystywanie jakichkolwiek Materiałów zamieszczonych na Portalu Przedsiębiorców Sektora Obronnego , bez uprzedniej zgody (lub innego porozumienia) Usługodawcy lub podmiotu uprawnionego, może stanowić naruszenie praw Użytkownika, Usługodawcy lub innych osób uprawnionych.
 11. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niezależne od niego, nieprawidłowe pod względem technicznym działanie Portalu Przedsiębiorców Sektora Obronnego oraz za przerwy w dostępie do Portalu Przedsiębiorców Sektora Obronnego , w tym wynikające z konieczności przeprowadzenia prac konserwatorskich lub serwisowych. Usługodawca będzie informował Użytkowników o prowadzeniu prac konserwacyjnych lub serwisowych z odpowiednim wyprzedzeniem, poprzez umieszczenie odpowiedniego komunikatu na stronie Portalu Przedsiębiorców Sektora Obronnego .
 12. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia zaistniałe podczas przeglądania Portalu Przedsiębiorców Sektora Obronnego przez Użytkownika.
 13. Usługodawca zwraca uwagę na zagrożenia cyberbezpieczeństwa związane z korzystaniem z Internetu, w szczególności zagrożenia wirusami komputerowymi oraz możliwościami przejęcia przez osoby trzecie danych w trakcie ich teletransmisji.
 14. Portal Przedsiębiorców Sektora Obronnego, jako witryna internetowa może zawierać odnośniki (odesłania) do witryn/stron internetowych zarządzanych (administrowanych) przez osoby trzecie. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki prawne skorzystania przez Użytkownika z witryn, o których mowa w zdaniu poprzednim. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za praktyki ochrony prywatności, danych osobowych lub za zawartość innych stron.
 15. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Portalu Przedsiębiorców Sektora Obronnego :
  1. dostęp do Internetu;
  2. aktualna wersja przeglądarki internetowej: Google Chrome, Safari, Firefox lub Microsoft Edge.

 

§ 3. KORZYSTANIE Z FUNKCJONALNOŚCI PORTALU PRZEDSIĘBIORCÓW SEKTORA OBRONNEGO

 1. Użytkownik, za pośrednictwem Portalu Przedsiębiorców Sektora Obronnego może:
  1. korzystać z wyszukiwarki Portalu Przedsiębiorców Sektora Obronnego ;
  2. przeglądać Materiały udostępniane przez Usługodawcę, w tym: aktualności, artykuły i opracowania, najważniejsze tematy, na skróty, najnowsze treści.

 

§ 4. REKLAMACJE I ODPOWIEDZI NA PYTANIA

 1. Użytkownik jest uprawniony do składania reklamacji dotyczących Usług świadczonych przez Usługodawcę za pośrednictwem Portalu Przedsiębiorców Sektora Obronnego .
 2. Reklamacja powinna zostać doręczona do Usługodawcy na adres poczty elektronicznej SekretariatDHM@mrit.gov.pllub przesłana listem poleconym na adres: Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa).
 3. Reklamacje będą rozpatrywane w kolejności ich wpływania.
 4. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni roboczych od dnia jej otrzymania.
 5. Niezwłocznie po rozpatrzeniu reklamacji, Usługodawca udzieli odpowiedzi w sprawie reklamacji drogą elektroniczną lub pisemnie, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
 6. Dodatkowo Usługodawca, za pomocą wiadomości elektronicznych na adres poczty elektronicznej Użytkownika,  udziela Użytkownikowi odpowiedzi na zapytania lub wiadomości otrzymane niezależnie od formy, jeżeli dane zapytanie lub wiadomość wymaga odpowiedzi, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni kalendarzowych.
 7. Jeżeli udzielenie odpowiedzi na zapytanie lub wiadomość albo rozpoznanie reklamacji wymaga podjęcia dodatkowych czynności, uzależnione jest od działań osób trzecich lub nie jest możliwe w powyższym terminie, Usługodawca niezwłocznie powiadomi o tym Użytkownika, wskazując, o ile o to możliwe, nowy termin w którym Użytkownikowi zostanie udzielona odpowiedź na jego zapytanie lub wiadomość lub rozpatrzenie reklamacji.

 

§5POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty ich opublikowania na stronie Portalu Przedsiębiorców Sektora Obronnego .
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania na Portalu Przedsiębiorców Sektora Obronnego , tj. z dniem: 10.02.2023.