Formy prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce

Formy prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce:

– spółki kapitałowe (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością –  sp. z o.o. oraz akcyjna – SA)

– spółki osobowe (spółka jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo-akcyjna)

– oddział przedsiębiorcy zagranicznego

– przedstawicielstwo przedsiębiorcy zagranicznego

– indywidualna działalność gospodarczą (w tym w ramach spółki cywilnej).

Sektor obronny i bezpieczeństwa

Przemysłowy sektor obronny i bezpieczeństwa stanowią istotne elementy sfery gospodarczej państwa. Ministerstwo Rozwoju i Technologii wspiera je poprzez realizację zadań sprzyjających wzrostowi konkurencyjności oraz innowacyjności gospodarki polskiej, jej umiędzynarodowienia, polityki przemysłowej, jak również efektywności inwestycji w szczególności udziału polskiego przemysłu w inicjatywach i programach unijnych takich jak Europejski Fundusz Obronny

Ministerstwo Rozwoju i Technologii uczestniczy w realizacji polityki w przemysłowym sektorze obronnym i bezpieczeństwa poprzez:

  • współpracę z Komisją Europejską i innymi instytucjami europejskimi w ramach polityk dotyczących europejskiego przemysłu obronnego i bezpieczeństwa;
  • wkład w rozwój konkurencyjności i innowacyjności europejskiej bazy technologiczno-przemysłowej;
  • wspieranie polskiego przemysłu, a w szczególności małych i średnich przedsiębiorców oraz ich możliwości biznesowych w projektach europejskich poprzez implementowianie Europejskiego Funduszu Obronnego oraz projektów dotyczących podwójnego zastosowania;
  • pogłębianie międzynarodowej współpracy z przemysłami obronnymi odnośnie fazy badawczej i rozwojowej oraz inwestycji;
  • promowanie eksportu produktów polskiego sektora obronnego i bezpieczeństwa, w tym wsparcie firm dla udziału w targach międzynarodowych;
  • współpracę z instytucjami NATO w wymiarze przemysłowym.

 

Europejska polityka w zakresie przemysłu sektora obronnego

Przemysł sektora obronnego w państwach członkowskich UE jest jednym z ważniejszych obszarów wzrostu gospodarczego. Cechuje go m.in. duża innowacyjność oraz koncentracja na inżynierii oraz technologii „high-end” i „high-tech”. Sektor obronny oddziałuje na segment elektroniczny, kosmiczny, aeronautyczny i jest zatem kluczowy dla dalszego rozwoju Europy jako światowego lidera w produkcji i wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań na rzecz obronności i bezpieczeństwa.

Jednym z celów polityki europejskiej jest rozwój międzynarodowej współpracy przemysłowej, konkurencyjności przemysłu, wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw sektora obronnego oraz zapewnienie innowacyjności europejskiej bazy technologiczno-przemysłowej.

W dniu 30 listopada 2016 r. Komisja Europejska opublikowała Komunikat pt. Europejski Plan Działań w Sektorze Obrony w którym zapowiedziała szereg inicjatyw mających na celu wspieranie konkurencyjności i zdolności innowacyjnych unijnego przemysłu obronnego, rozwój współpracy w ramach międzynarodowych projektów w dziedzinie badań i rozwoju nowoczesnych technologii i produktów zgodnie z priorytetami w zakresie zdolności obronnych uzgodnionymi wspólnie przez państwa członkowskie Unii. Głównym filarem zaproponowanych w ramach Planu inicjatyw jest utworzony w dniu 7 czerwca 2017 r. tzw. Europejski Fundusz Obronny.

Informacje na temat możliwości wynikających z wszystkich faz, programów Europejskiego Funduszu Obronnego znajdują się w zakładce „Europejski Fundusz Obronny – możliwości współpracy”. 

Więcej informacji znajduje się na stronach Komisji Europejskiej (DG DEFIS).

Europejska polityka w zakresie przemysłu sektora bezpieczeństwa

Siłą napędową rozwoju europejskiego przemysłu sektora bezpieczeństwa jest technologia oraz połączenie badań naukowych, innowacji i zastosowań z obszaru cywilnego oraz wojskowego. Produkty i usługi sektora są zróżnicowane i wymagają wysokiej wydajności naukowo-technicznej. Sektor obejmuje następujące segmenty: ochronę lotnictwa; ochronę na morzu, ochronę transportu, bezpieczeństwo granic, ochronę infrastruktury krytycznej, wywiad antyterrorystyczny (w tym bezpieczeństwo cybernetyczne i komunikację), ochronę bezpieczeństwa fizycznego, zarządzanie kryzysowe, odzież ochronną i przemysł kosmiczny.

Firmy europejskie należą do światowych liderów w większości segmentów sektora bezpieczeństwa, jednakże rosnąca konkurencja międzynarodowa państw trzecich wskazuje, że muszą być podejmowane działania w celu zapewnienia konkurencyjności przemysłu bezpieczeństwa UE. Komisja Europejska dąży do rozwoju zdolności europejskiej bazy technologiczno-przemysłowej sektora bezpieczeństwa po to by dostarczać rozwiązania technologiczne dla wyzwań społecznych stojących przed UE, takich jak terroryzm, zagrożenia hybrydowe, zmiany klimatu i inne. Technologia jest potrzebna dla zagwarantowania bezpieczeństwa. Przemysł europejski cechuje wysoka innowacyjność  i know-how dający potencjał dalszego rozwoju. W ramach polityki europejskiej dąży się m.in. do rozwoju konkurencyjności i innowacyjności bazy technologiczno-przemysłowej, harmonizacji systemów certyfikacji priorytetowych technologii, normalizacji.

W ramach unijnych programów ramowych, Komisja Europejska finansuje projekty badawcze dotyczące rozwoju nowoczesnych technologii w dziedzinie bezpieczeństwa, w tym technologii podwójnego zastosowania.

Więcej informacji znajduje się na stronie Komisji Europejskiej (DG HOME).

Rozwój międzynarodowej współpracy dwustronnej z przemysłami obronnymi

Ułatwiamy współpracę polskich producentów oraz dostawców towarów i usług przeznaczonych do celów wojskowych i bezpieczeństwa, z innymi zagranicznymi przedsiębiorcami (z państw UE, NATO oraz państw zainteresowanych dwustronną współpracę). W ramach zadań Departamentu Handlu i Współpracy Międzynarodowej przygotowujemy podstawy prawno-traktatowe i nadzorujemy realizację umów jak również bierzemy udział w implementacji postanowień zawartych już umów dwustronnych o współpracy przemysłów obronnych.

Promocja eksportu produktów polskiego sektora obronnego i bezpieczeństwa

Wspieramy promocję wyrobów polskiego przemysłu obronnego i bezpieczeństwa na zagranicznych rynkach. Koncentrujemy się przede wszystkim na przedsięwzięciach kreujących pozytywny wizerunek marki naszego kraju za granicą. Zależy nam również na wzmacnianiu konkurencyjności polskiego przemysłu obronnego i bezpieczeństwa w ramach europejskiej bazy technologiczno-przemysłowej sektora obronnego i bezpieczeństwa.