Inicjatywy UE w zakresie surowców krytycznych – wpływ na sektor obronny i kosmiczny

20.03.2023

W dniu 16 marca 2023 r. Komisja Europejska przedstawiła wniosek dotyczący rozporządzenia na temat europejskiego podejścia do surowców krytycznych – CRM (ang. European Critical Raw Materials Act) oraz komunikat pt. Bezpieczne i zrównoważone dostawy surowców krytycznych w celu wsparcia podwójnej transformacji (ang. A secure and sustainable supply of critical raw materials in support of the twin transition).

Komisja uznaje, że CRM są niezbędne dla szerokiego zestawu technologii potrzebnych w strategicznych sektorach UE, w tym obrony i kosmosu. Rozporządzenie o CRM ma  zachęcać m.in. do efektywnych inwestycji w obronności. Surowce strategiczne mają kluczowe znaczenie dla planowania innowacyjnych projektów obronnych. Rozporządzenie przedstawia wykaz surowców krytycznych, jak i strategicznych UE. W rozporządzeniu określono jasne poziomy odniesienia dla krajowych zdolności wzdłuż strategicznego łańcucha dostaw surowców oraz dla dywersyfikacji dostaw UE do 2030 r.

Celem Komisji jest wzmocnienie konkurencyjności przemysłu europejskiego zgodnie z odnowioną strategią przemysłową dla Europy oraz stymulowanie produkcji surowców krytycznych poprzez intensyfikację nowych działań w zakresie wydobycia i recyklingu w UE.

Inicjatywy unijne dla CRM mają na celu zwiększenie świadomości na temat potencjalnych zagrożeń związanych z dostawami surowców dla państw UE, przedsiębiorstw i inwestorów. Proponowane rozporządzenie dotyczące CRM jest ważne z punktu widzenia rozwoju zdolności produkcyjnych, w tym wszystkich etapów europejskiego łańcucha wartości surowców krytycznych, dywersyfikację importu UE w celu zmniejszenia zależności strategicznych, poprawę zdolności UE do monitorowania i łagodzenia ryzyka zakłóceń w dostawach surowców krytycznych oraz poprawę obiegu zamkniętego i zrównoważonego rozwoju.

W związku z ww. dokumentami Komisja zaktualizowała system informacji o surowcach do wersji 3.0 https://rmis.jrc.ec.europa.eu/

Komisja rekomenduje zapoznanie się z ważnym raportem unijnym pt. „Analiza łańcucha dostaw i prognoza zapotrzebowania na materiały w strategicznych technologiach i sektorach w UE – analiza prognostyczna”, który jest dotępny na stronie: https://rmis.jrc.ec.europa.eu/crms-in-strategic-sectors-and-technologies-e8c632

Dodatkowe informacje ujęte są na stronie Komisji Europejskiej: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_23_1661

https://single-market-economy.ec.europa.eu/system/files/2023-03/COM_2023_160_1_EN_ACT_part1_v7.pdf

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_23_1661

https://rmis.jrc.ec.europa.eu/uploads/RMIS_leaflet_09_02_2023.pdf

powrót do listy